Skip to main content

K112 - Statens jordbruksverks författningssamling

FÖRESKRIFTER OM ÄNDRINGAR I STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD (SJVFS 2013:14) OM FÖREBYGGANDE OCH SÄRSKILDA ÅTGÄRDER AVSEENDE HYGIEN M.M. FÖR ATT FÖRHINDRA SPRIDNING AV ZOONOSER OCH ANDRA SMITTÄMNEN;

beslutade den 8 april 2021

SJVFS 2021:5 Saknr K 112

Utkom från trycket den 9 april 2021 (omtrykt)

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 kap. 2 § punkten 2 förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och 4 a §, 5 § punkten 3, 6 § punkten 2 och 3, och 15 § förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m. samt efter samråd med SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt), följande. Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna råd.

Syfte

1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter har till syfte att
  • genom allmänna hygienregler samt särskilda hygienregler för anläggningar med besöksverksamhet förebygga att zoonotiska smittämnen sprids mellan djur och människor,
  • genom särskilda bestämmelser för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård förebygga spridning av smittämnen inom sådan verksamhet, samt
  • minska risken för smittspridning mellan djur och människor samt mellan djur genom att särskilda åtgärder ska vidtas vid påvisande av vissa smittämnen.

Tillämpningsområde

2 § 5-8 §§ gäller all djurhållning med undantag för djur som hålls i privat bostad. 9- 12 §§ gäller alla anläggningar med besöksverksamhet med undantag för sådana verksamheter i privat bostad. Vård- och terapihundsverksamhet omfattas dock av bestämmelserna. 13-15 §§ gäller för verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård. 16-26 §§ gäller samtliga djur utom pälsdjur, vattenlevande djur och livsmedelsproducerande djur. Bestämmelserna gäller dock alla hästdjur.

Ladda ner hela föreskriften som PDF: Statens jordbruksverks författningssamling.pdf